Retrospective Analysis of Study of the Phenomenon Trust by Psychological Science

  • Mariia K. Machikova National Academy of Security Service of Ukraine, National Academy of Security Service of Ukraine
Keywords: trust, image of confidence, social-psychological functions of trust, trust to another, trust in ourselves, confidence to the world

Abstract

The article is devoted to a retrospective study of the phenomenon of trust by psychological science. The author analyzes the transformation of approaches to its study  in the following time paradigm: 1950 – exchange theory, according to which the main function of the trust is to share information; 1970 – trust as part of cooperation; 1990 («years of trust» in Western psychology) – trust in interpersonal and institutional communication; the end of XX –  beginning of the XXI century. – confidence as a factor in the efficiency of the organization; 2013-2016 years – confidence to the state power as a category of political management, techniques of increasing confidence in the organization and technology of the impact on organizational changes that increase the level of social trust, trust to social networks and trust as a psychological component of information-psychological confrontation. The author points out the necessity to create an institutional image of the state and law enforcement agencies on the basis of trust, since the effectiveness of a particular institution is measured primarily in communication effects of loyalty, awareness, trust and audiences.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bazarov, T. Yu. (2007) Psykholohycheskye hrany menyayushcheysya orhanyzatsyy . M. : Aspekt-Press, 2007, 278 s. [in Russian].
Bodalev, A. A. (1982) Vospryyatye y ponymanye cheloveka chelovekom. L. : Yzd-vo MHU, 200 s. [in Russian].
Veselov, Yu. V. (2004) Transformatsyya doveryya v rossyyskom /sovetskom obshchestve. Ekonomyka y sotsyolohyya doveryya. SPb., 416 s. [in Russian].
Humenyuk, O. Ye. (2002) Psykholohiya Ya-kontseptsiyi: monohrafiya. Ternopil' : Ekonomichna dumka, 186 s. [in Russian].
Yl'yn, E. P. (2013) Psykholohyya doveryya. SPb. : Pyter, 288 s. [in Russian].
Kunytsyna, V. N., Kazaryna, N. V. (2001) Mezhlychnostnoe obshchenye : uchebnyk dlya vuzov. SPb. : Pyter, 544 s. [in Russian].
Kupreychenko, A. B. (2008) Psykholohyya doveryya y nedoveryya. M. : Ynstytut psykholohyy RAN, 564 s. [in Russian].
Lomov, B. F. (1984) Metodolohycheskye y teoretycheskye problemi psykholohyy. M. : Nauka, 443 s. [in Russian].
Mikheyeva, V. V. (2009) Dovira yak fenomen sotsial'noyi real'nosti. Rezhym dostupu : psst.jvolsu.com›index. php…co[in Russian].mponent…download/889. [in Ukrainian].
Modely y metodi upravlenyya personalom : rossyysko-brytanskoe uchebnoe posobye (2001). Pod red. E. B. Morhunova. M. : Byznes-shkola «Yntel-Syntez», 464 s. [in Russian].
Nemov, R. S. (1976) Psykholohycheskye uslovyya effektyvnosty vospytanyya v kollektyve . Voprosi psykholohyy. № 6, s. 19-24. [in Russian].
Obozov, N. N. (1979) Mezhlychnostnie otnoshenyya. L. : Yzd-vo LHU, 151 s. [in Russian].
Obozov, N. N. (1990) Psykholohyya mezhlychnostnikh otnoshenyy. K. : Lіbyd', 192 s. [in Russian].
Pohoryelyy, S. S. (2013) Dovira do derzhavnoyi vlady yak katehoriya politychnoho upravlinnya. Rezhym dostupu : http://firearticles.com/derjavne-upravlinnya/214-dovra-do-derzhavnoyi-vladi-yak-kategorya-poltichnogo-upravlnnya-pogoryeliy-s-s.html. [in Ukrainian].
Rataychak, Z. (1983) Chelovek kak subekt obshchestvennoy zhyzny. Chelovek kak subekt obshchestvennoy zhyzny. Varshava; Krakov, s. 85-102. [in Russian].
Rubynshteyn, S. L. (2000) Osnovi obshchey psykholohyy . SPb. : Pyter, 712 s. [in Russian].
Skvortsov, A. V. (1996) Metod besedi na telefone doveryya v professyonal'nikh predstavlenyyakh konsul'tantov : avtoref. dyss. … kand. psykhol. nauk. M. : Ynstytut razvytyya lychnosty, 22 s. [in Russian].
Skrypkyna, T. P. (1990) Doverye lyudey v protsesse obshchenyya. Emotsyonal'nsiye y poznavatel'nie kharakterystyky obshchenyya. Rostov-n/D., s. 33-52. [in Russian].
Skrypkyna, T. P. (2000) Psykholohyya doveryya : uchebnoe posobye dlya studentov visshykh pedahohycheskykh uchebnikh zavedenyy. M. : Akademyya, 264 s. [in Russian].
Ul'yanovskyy, A. V. (2008) Korporatyvniy ymydzh: tekhnolohyy formyrovanyya dlya maksymal'noho rosta byznesa. M. : Эksmo, 400 s. [in Russian].
Khoroshylova, E. A. (1984) Fenomen subektyvnoy znachymosty druhoho cheloveka : avtoref. dyss. … kand. psykhol. nauk. Rezhym dostupu : http://www.dissercat.com/content/doverie-kak-sotsialno-psikhologicheskoe-yavlenie#ixzz4G4HFRnJB. [in Russian].
Shykhyrev, P. N. (1993) Evolyutsyya paradyhms v sovremennoy sotsyal'noy psykholohy. M. : YP RAN, 332 s. [in Russian].
Sho, R. B. (2000) Klyuchy k doveryyu v orhanyzatsyy: Rezul'tatyvnost', poryadochnost', proyavlenye zaboti. M. : Delo, 272 s. [in Russian].
Shtompka, P. (2006) Doverye v epokhu hlobalyzma. Sotsyolohyya y sotsyal'naya polityka. № 4, s. 8-15. [in Russian].
Goier, P. (2004) Distrust as a Practical Problem. J. of Social Philosophy, V. 23, р. 52-63. [in Russian].
Lewicki, R. J., Bunker, B. B. (1996) Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. Thousand Oaks, CA: Sage, р. 114-139.
Misztal, B. (2013) Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order. Polity Press, 304 p. Rezhym dostupu : http://readli.net/trust-in-modern-societies.
Whitney, J. (1994) The Trust Factor : Liberating Profits & Restoring Corporate Vitality. N.Y. : McGraw-Hill, 256 р.

Abstract views: 126
PDF Downloads: 96
Published
2016-08-30
How to Cite
Machikova, M. K. (2016). Retrospective Analysis of Study of the Phenomenon Trust by Psychological Science. PSYCHOLINGUISTICS, (20(1), 162-173. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/103