Specificity of Structure of Advertising Lexis Associative Fields

  • Olena V. Denysevych Zhytomyr State University named after Ivan Franko
Keywords: core, periphery, area of transient reactions, associative field, stimulus, mental lexicon, associative value

Abstract

The article concerns issues of associative fields structure. By using the results of the free associative experiment it was made an attempt of structuring the associative fields of advertising vocabulary on quantitative criterion. The study of associative fields established the core, the area of transient reactions and the periphery. Compact and diffuse associative fields were revealed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beresneva,N. I., DubravskaiaL. A., OvchynnykovaI. G. (1995). Assotsyatsyydeteiot 6 do 16 let (Asotsyatyvnoeslovovontoheneze). Perm : Izd-voPerm. un-ta.254 s.
Builenko,I. V. (2013).Sovremennyepredstavlenyiaopolevykhstrukturakhvyazyke. Hranypoznanyia, 1.Rezhymdostupudozhurn. : www.grani.vspu.ru
Butenko,N. P. (1979).Slovnykasotsiatyvnykhnormukrainskoimovy. Lviv : Vyshchashkola.120 s.
Denysevych, O. V. (2016). Leksykareklamy u psyholingvistychnomudoslidzhenni. Zbiórartykułównaukowych. KonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej«Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współcesnetendencje w nauceiedukacji» (30.01.2016-31.01.2016),(рр. 68-73).Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour».
Zalevskaia,A. A.(1981). Okompleksnompodkhodekyssledovanyiuzakonomernosteifunktsyonyrovanyiayazykovohomekhanyzmacheloveka. Psykholynhvystycheskyeyssledovanyiavoblastyleksykyyfonetyky (рр. 28-44).Kalynyn : Kalynyn. hos. un-t.
Karaulov,Yu. N.,SorokynYu. A. (1994).Russkyiassotsyatyvnyislovarkaknovyilynhvystycheskyiystochnykyynstrumentanalyzayazykovoisposobnosty. Russkyiassotsyatyvnyislovar. Priamoislovar : otstymulukreaktsyy. Assotsyatyvnyitezaurussovremennohorusskohoyazyka. Kn. 1. (рр.190-218). M. : Pomovskyiypartnery, . − S.
Kushmar,L. V.(2008). Semantychnastrukturaslivekonomichnoisferyvykorystannia. VisnykZhytomyrskohoderzhavnohouniversytetu, 42, 212-215.
Nedashkivska,T. Ye. (2011).Semantychnakonstrukciyaasociatyvnogopolya (namaterialiasociatyvnogoeksperymentu). Psyholingvistyka– Psycholinguistics, 7, 126-134.
Ovchynnykova,I. H.(1994). Assotsyatsyyyvyskazyvanye : strukturaysemantyka.Perm.124 s.
Patsys,M. (2005).Assotsyatyvnoepolekakynstrumentanalyzaznachenyiaslova : namateryalehrecheskohoyazyka : dys. … kand. fylol. nauk : spets. 10.02.19 ,,Teoryiayazyka”.Moskva. 167 s.
Petrenko,V. F.(2005). Osnovypsykhosemantyky. SPb. : Pyter. 480 s.
Tarasov, E. F.(2000). Aktualnye problemy analyza yazykovoho soznanyia. Yazykovoe soznanye y obraz myra (pp. 24-32).In N.V. Ufymtseva (Red.).M. : Yn-t yazykoznanyia RANM.
Ufymtseva, N. V. (2000). Yazykovoe soznanye y obraz myra slavian. Yazykovoe soznanye y obraz myra,(pp. 207-220). M. : Yn-t yazykoznanyia RANM.

Abstract views: 156
PDF Downloads: 181
Published
2016-08-30
How to Cite
Denysevych, O. V. (2016). Specificity of Structure of Advertising Lexis Associative Fields. PSYCHOLINGUISTICS, (20(2), 30-39. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/110