Mass Communication in the Interdiscipinary Paradigm: State Security, Social Communication, Psycolinguistics

  • Larysa F. Kompantseva National Academy of Security Service of Ukraine
Keywords: ensuring national security, mass, mass communications, «smart crowd», countering manipulative destructive influences

Abstract

Color revolutions of the 21st century, the events of 2013-2016 in Ukraine stimulated rethinking the theory of mass communications, that primarily envisages the definition of psycholinguistic factors of their implementation and impact on mass consciousness. The following questions acquire the relevance: how the crowd, gathered audience and uncollected audience are capable to mutual transformation? How these kinds of masses can affect on the condition of the state security? Which communication effects are directed to each of these types of mass? How to prevent these impacts? How massive will be global communications? How can experts of law enforcement agencies manage social mass communications for national security?

The article offers a multidisciplinary approach to the phenomenon of mass communications, and the following tasks are solved: the approaches of social communications to the theory of the masses and mass communications are analyzed; the key issues of mass communication in the system of ensuring state security are identified; the psycholinguistic technologies of preventing destructive mass communications are offered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ishchuk, V. (2000) Ukrayina: problema prestyzhnosti ta identychnosti (masova komunikatsiya i kultura yak subyekty formuvannya hromadskoyi ta natsionalnoyi svidomosti). K. : Smoloskyp, 89 s. [in Ukrainian].
Katsy, D. V. (2004) Perehovory y posrednychestvo: yntrumenty povsednevnoy praktyky mezhdunarodnyka. SPb. : Yzd-vo SPb. un-ta, 184 s. [in Russian].
Kvit, S. (2008) Masovi komunikatsiyi. Rezhym dostupu : http://www.twirpx.com/file/59 3898. [in Ukrainian].
Kostenko, N. (1993) Tsennosty y symvoly v massovoy kommunykatsyy. Rezhym dostupu : http://padabum. com/d.php?id=46332. [in Russian].
Lassvell, H. (1948) Struktura y funktsyya kommunykatsyy v obshchestve. Rezhym dostupu : http://sbiblio.com/biblio/archive/ hrest_pr/00.aspx. [in Russian].
Olshanskyy, D. (2002) Psykholohyya mass. Rezhym dostupu: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/ olshansk. [in Russian].
Pryhozhyn, Y. (1986) Poryadok yz khaosa. Novyy dyaloh cheloveka s pryrodoy. M. : Prohress,432 с. [in Russian].
Rizun, V. V. (2008) Teoriya masovoyi komunikatsiyi : [pidruchnyk dlya studentiv]. Rezhym dostupu : http://journlib.univ. kiev.ua/Teoriya_mas_com.pdf. [in Ukrainian].
Tard, H. (1902) Obshchestvennoe mnenye y tolpa. Rezhym dostupu : http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=36744. [in Russian].
Khoffer, É. (2001) Ystynno Veruyushchyy. Mn. : EHU, 200 s. [in Russian].

Abstract views: 157
PDF Downloads: 471
Published
2016-08-30
How to Cite
Kompantseva, L. F. (2016). Mass Communication in the Interdiscipinary Paradigm: State Security, Social Communication, Psycolinguistics. PSYCHOLINGUISTICS, (20(2), 63-77. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/113