The Problem of Students’ Perception and Understanding of Foreign Speech on Non-Linguistic Departments

  • Yevheniia V. Kostyk SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda»
Keywords: foreign language, speech perception, speech understanding, listening and speaking, students of non-linguistic departments, foreign language communicative activity

Abstract

The problem of students’ perception and understanding of foreign speech on non-linguistic departments at the university is analysed in the article. Based on the analysis of the literature were determined such terms as «foreign speech», «speech understanding» and «speech perception». It is cleared up that foreign speech plays an important role in forming of the communicative skills and abilities of personality, especially in University students. In formation of such skills and abilities should be taken into consideration the students’ psychological characteristics. It is shown that listening and speaking play an important role in formation of students’ foreign speech. Were determined the conditions and factors that affect on the perception and understanding of a text (message). In foreign language teaching should be created the preparatory work for perception of a text and chosen different types of exercises for better its understanding.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berman, I.M. (1976). Pererabotka grammaticheskoy informatsii pri vospriyatii teksta na urovne odinochnogo vyiskazyivaniya [Processing of grammatical information in the text’s perception at the level of a single utterance]. Smyislovoe vospriyatie rechevogo soobscheniya – Semantic perception of speech message (pp. 100-128). Moscow: Nauka [in Russian].
Bogin, G.I. (1993). Substantsionalnaya storona ponimaniya teksta [Substantive understanding of a text]. Tver : TSU [in Ukrainian].
Borysova, N.V. (2016). Orhanizatsiia i zmist fakultatyvnoho kursu anhliiskoi movy na 1 kursakh nemovnykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Organization and contents of English elective course for the 1-st-year students of non-linguistic departments of higher educational establishments] Molodyi vchenyi – The young scientist, 2 (29), 364-367 [in Ukrainian].
Zimnyaya, I.A. (1976). Smyislovoe vospriyatie rechevogo soobscheniya [Semantic perception of speech message] Smyislovoe vospriyatie rechevogo soobscheniya – Semantic perception of speech message (pp. 20–45). Moscow: Nauka [in Russian].
Kostyk, Ye.V. (2013a). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii studentiv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Formation of students’ communicative competence in the study of a foreign language] Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» – Humanitarian Bulletin of SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named by Hryhorii Skovoroda» (issue 28), (pp. 147–152). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].
Kostyk, Ye.V. (2013b). Osoblyvosti vyvchennia inozemnoi movy na nemovnykh fakultetakh u pedahohichnomu universyteti [Features of study a foreign language on non-linguistic faculties at the pedagogical university] Psykholinhvistyka: zb. nauk. prats DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» – Psycholinguistics: Coll. Scient. works of SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named by Hryhorii Skovoroda» (issue 14), (pp. 301–312). Pereiaslav-Khmelnytskyi: FOP Lukashevych O.M. [in Ukrainian].
Lotman, Yu.M. (2000). Semiosfera [Semiosphere]. Sankt-Peterburg: Iskustvo – SPb [in Russian].
Nikolaieva, S.Yu (2002). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods for teaching of foreign languages in secondary educational schools]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
Selivanova, A.A. (2010). Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic Encyclopedia]. Poltava: Dovkillia-K [in Ukrainian].
Tarnopolskyi, O.B. (2006). Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity [Methods for teaching of foreign speech in higher linguistic educational establishment]. Kyiv: Firma «INKOS» [in Ukrainian].
Fedchyk, V.A. (2007). Psykholohichni zakonomirnosti spryiniattia i rozuminnia zhyvoho movlennia [Psychological principles of perception and understanding of spoken speech]. www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Psihologia/23208.doc.htm [in Ukrainian].
Chykhantsova, O.A. (2015). Znachennia inshomovnoho profesiinoho spilkuvannia dlia studentiv nemovnykh VNZ [Importance of foreign professional communication for students in higher non-linguistic educational establishments] Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: metodyka, praktyka, dosvid, perspektyvy –Iinnovative educational technologies: methods, practice, experience and prospects, 12 (14), 127-141 [in Ukrainian].

Abstract views: 192
PDF Downloads: 274
Published
2016-08-30
How to Cite
Kostyk, Y. V. (2016). The Problem of Students’ Perception and Understanding of Foreign Speech on Non-Linguistic Departments. PSYCHOLINGUISTICS, (20(2), 77-88. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/114