Psycholinguistic Analysis of the Structure of the Association Area of the Stimulus Competence

Keywords: free association experiment, associative gestalt, zones of associative gestalt, linguistic consciousness, structure of consciousness

Abstract

The article deals with the analysis of the association area structure of the notion of competence based on the results of the free association experiment. It was found out that respondents verbalize both key components of the lexicographical and terminological meaning of the notion (awareness, experience, skills, knowledge, mind) and its axiological component (politeness, correctness, professionalism, responsibility, respect). Some reactions testify to the process of identifying competence with the professional sphere of activity (profession, job).

As a result of processing of associative reactions, it has been established that the associative gestalt of the word-stimulus forms 10 zones – the notional components, the subject, the subject’s activity, the field of the subject’s activity, leading features of the subject’s activity, the moral and ethical face of the subject of activity, characteristic features of the subject’s activity, evaluative reactions, individual reactions, emotions. Each zone of the associative gestalt in accordance with the quantitative indicators is assigned a rank from 1 to 9 (in two zones the number of reactions coincides). The core of the associative gestalt (ranks 1 – 2) includes frequency responses that correspond to the zones «Notional components» and «Leading features of the subject’s activity», the remaining zones (ranks 3 – 9) form the periphery. Core reactions indicate a sufficiently high level of respondents’ mastering of key components of the notion as well as realization of the demand for a new generation of specialists by native speakers that can effectively apply the acquired knowledge and skills in a certain field of activity.

The article also deals with the analysis of associative reactions in accordance with the model of the epistemological structure of consciousness of native speakers. It was found out that in the linguistic consciousness of respondents a certain balance is maintained between subjective (the value and motivational sphere) and objective (the logical and notional sphere) images; dominant in the cognitive activity of informers is the mental level of consciousness images, since in the emotional and affective sphere there are no frequency responses, and the body-perceptual sphere is not represented verbally.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Garbar, I.L. (2009). Mezhpokolennaya spetsyfi ka yazykovogo soznaniya russkikh: psikholingvisticheskoye issledovaniye [Intergenerational specifi city of the linguistic consciousness of Russians: psycholinguistic research]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskustvovedeniye – Bulletin of Chelyabinsk State University. Philology. Study of Art, 22 (160) (Vol. 33), 35–42. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/v/mezhpokolennaya-spetsifi kayazykovogo-soznaniya-russkih-psiholingvisticheskoe-issledovanie [in Russian].
Holovan, M.S. (2011). Kompetentsiia ta kompetentnist: porivnialnyi analiz [Competency and competence: the comparative analysis of the notions]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovation technologies, 8, 224–233 [in Ukrainian].
Goroshko, Ye.I. (2001). Integrativnaya model svobodnogo assotsiativnogo eksperimenta [Integrative model of free association experiment]. Kharkiv, Moscow: Karavella [in Russian].
Denysevych, O.V. (2013). Profesiina kartyna svitu ukrainskykh ta polskykh studentiv: porivnialnyi aspect [Professional world views of Ukrainian and Polish students: the comparative aspect]. Sbornik nauchnyh dokladov: Nauka segodnya: teoriya, metodologiya, praktika – Collection of scientifi c reports: Science today: theory, methodology, practice, 5, 71–75. URL : http://eprints.zu.edu.ua/11169/1/Професійна_картина_світу.pdf [in Ukrainian].
Dovgolyuk, M.I. (2016). Assotsiativno-verbalnoye pole «Armiya»: lingvokognitivnyy aspect [Associative and verbal fi eld «Army»: linguo-cognitive aspect]. Candidate’s thesis. St. Petersburg. URL : https://disser.spbu.ru/fi les/disser2/disser/9887P19zq5.pdf [in Russian].
Yefi mova, M.V. (2012). Eksperimentalnoye issledovaniye strategiy identifi katsii terminov [Experimental research of terms identifi cation strategy]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvehnnogo universiteta. Filologiya. Iskustvovedeniye – Bulletin of Chelyabinsk State University. Philology. Study of art, 8 (70), 66–69. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-issledovanie-strategiyidentifi katsii-terminov [in Russian].
Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu»: Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII [Law of Ukraine «On higher education»: Law dated 01.07.2014 № 1556-VII. (01.01.2018). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy – Database «Legislation of Ukraine» / VR of Ukraine. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
Ivanov, A.V. (1994). Soznaniye i myshleniye [Consciousness and thinking]. Moscow : MSU [in Russian].
Kushmar, L.V. (2011). Leksyka ekonomichnoi sfery v movnii kartyni svitu ukraintsiv [The vocabulary of the economic sphere in the linguistic view of the world of Ukrainians]. Candidate’s thesis. Luhansk [in Ukrainian].
Manakin, V.M. (2012) Mova i mizhkulturna komunikatsiia [Language and intercultural communication]. Kyiv : VTS «Akademiia» [in Ukrainian].
Markovina, I.Yu. (2010). Professionalnyy obraz mira: teoreticheskiye i eksperimentalnyye podhody [Professional world’s image: theoretical and experimental approaches]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta – Bulletin of Moscow State Linguistic University, 591 (12), 38–45 [in Russian].
Nedashkivska, T.Ye. (2011). Semantychna konstruktsiia asotsiatyvnoho polia (na materiali asotsiatyvnoho eksperymentu) [The semantic construction of the associative fi eld (based on the association experiment material). Psykholingvistyka – Psycholinguistics, 7, 126–134. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2011_7_21 [in Ukrainian].
Nedashkivska, T. (2006). Vilnyi asotsiatyvnyi eksperyment yak metod naukovoho doslidzhennia ta mozhlyvosti yoho zastosuvannia dlia vyvchennia problem derzhavnoi sluzhby [Free association experiment as a method of scientifi c research and opportunities to use it for studying problems of state service]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of Ukrainian Presidential National Academy of State Administration, 4, 61–70 [in Ukrainian].
Saveliuk, N.M. (2009). Doslidzhennia smyslovykh zasad funktsionuvannia hromadianskoi svidomosti ukrainskoho studentsnva metodom asotsiatyvnoho eksperymentu [The research of semantic principles of functioning of civic consciousness of Ukrainian students by the association experiment method]. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]. Ser.: Psykholohiia i pedahohika – Transactions of National University «Ostroh Academy». Phycology and Pedagogics, 12, 160–168 [in Ukrainian].
Slovar assotsiativnyh norm russkogo yazyka [Dictionary of associative norms of Russian language] (1977). Moscow : Moscow university [in Russian].
Sternin, I.A., & Bykova, G.V. (1998). Kontsepty i lakuny [Concepts and lacunas]. Yazykovoye soznaniye: formirovaniye i funktsionirovaniye – Linguistic consciousness: formation and functioning (p. 57). Moscow [in Russian].
Terekhova, D.I. (2000). Osoblyvosti spryiniattia leksychnoi semantyky sliv: psykholinhvistychnyi aspect [Peculiarities of perception of lexical semantics of words]. Kyiv : KDLU [in Ukrainian].
Harchenko, Ye.V. (2004). Mezhlichnostnoye obshcheniye: modeli verbalnogo povedeniya v professionalnyh stratah [Interpersonal communication: models of verbal behavior in professional strata]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chelybinsk. URL : http://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/7593/000300018.pdf?sequence=3 [in Russian].
Hutorskoy, A.V. (2002). Klyuchevyye kompetentsii kak component lichnostnoorientirovannoy paradigm obrazovaniya [Key competencies as a component of the personal oriented paradigm of education], Uchenik v obshcheobrazovatelnoy shkolye – The pupil in a comprehensive school (pp. 135–157). Moscow : IOSO RAO [in Russian].
Shadrikov, V.D. (2004). Novaya model spetsialista: innovatsionnaya podgotovka i kompetentnostnyi podhod [The new model of the specialist: innovative training and competency-based approach]. Vyssheye obrazovaniye segodnya – Higher education today, 8, 26–31 [in Russian].
Shishov, S.Ye., & Kalney, V.A. (2000). Shkola: monitoring kachestva obrazovaniya [School: quality of education monitoring]. Moscow : Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii [in Russian].
Anderson, J., & Bower, G. (1973). Human Associative Memory. New York and London: Psychology Press. URL : https://books.google.com.ua
De Deyne, S., & Storms, G. (2008). Word associations: Network and semantic properties. Behavior Research Methods, 40 (1), 213–231, DOI: 10.37S8BRM.40.1.198.
Koffka, K. (1999). Principles of gestalt psychology. URL : https://books.google.com.ua.
Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Revealabout the Mind. Chicago: University of Chicago Press.
Luduena, G.A., Behzad, M.D., & Gros, C. (2014). Exploration in free word association networks: models and experiment. Cognitive Processing, 15(2), 195–200. DOI: 10.1007/s10339-013-0590-0.
Ma, X. (2013). Evocation: analyzing and propagating a semantic link based on free word association. Language Resources and Evaluation, 47 (3), 819–837, DOI: 10.1007/s10579-013-9219-2.
Mikołajczak-Matyja, N. (2015). The associative structure of the mental lexicon: hierarchical semantic relations in the minds of blind and sighted language users. Psychology of Language and Communication, 19 (1), 1–18, DOI: 10.1515/plc-2015-0001.
Muehlhaus, J., Heim, S., Sachs, O., Schneider, F., Habel, U., & Sass, K. (2013). Is the motor or the garage more important to the car? The difference between semantic associations in single word and sentence production. Journal of Psycholinguistic Research, 42 (1), 37–49, DOI: 10.1007/s10936-012-9209-3.
Nelson, D.L., Mcevoy, C.L., & Dennis, S. (2000). What is free association and what does it measure? Memory & Cognition, 28(6), 887–899, DOI: 10.3758/BF03209337.
Zhang, X., Han, Z., & Bi, Y. (2013). Are abstract and concrete concepts organized differently? Evidence from the blocked translation paradigm. Applied Psycholinguistics, 34 (5), 1059–1092. DOI: 10.1017/S0142716412000124.

Abstract views: 271
PDF Downloads: 257
Published
2018-10-03
How to Cite
Sharavara, T., Kotsur, A., Syzonenko, N., & Tahiltseva, Y. (2018). Psycholinguistic Analysis of the Structure of the Association Area of the Stimulus Competence. PSYCHOLINGUISTICS, 24(2), 340-358. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-340-358