Language personality of a preschool child: features of development in the process of listening

  • Nataliia V. Kharchenko SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda»
Keywords: language personality of a preschool child, listening, perception of speech, understanding of speech, value, sense, text, logic and grammatical constructions, words

Abstract

The article focuses on opening of the problem of study the phenomenon of language personality in modern psychological science as a social new formation, subject of interpersonal relations, the man, which owns a set of language skills, properties and capabilities. The research aim is to present the authorial formulation of the concept «development of language personality of a preschool child in the process of listening»; determination of terms and psychodidactic receptions of the development of language personality of a preschool child in the process of listening. In order to achieve the aim were used such methods: analysis of psycholinguistic and psychological literature, integration of derived from the analysis data, formulation of concepts «language personality», «development of language personality of a preschool child in the process of listening», systematization of the generalized information from theoretical research, formulation of conclusions. Research results enabled us to formulate authorial determination of the concept “development of language personality of a preschool child in the process of listening”, which we understand as the complecated process of child’s special relationships acquisition with the subjective and social world in a form of communication, operations and capabilities, new possibilities of perception and understanding of the language values, their transformation into personal senses, his becoming as a subject of communicative co-operation, a person, whomastered because of vocal (аuditive) activity on realization of this communicative co-operation the new special capabilities, competenses and qualities, which form a child as personality.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nataliia V. Kharchenko, SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda»

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of a Preschool Education,
SHEE «Pereyaslav-KhmelnytskyiStatePedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda»,
30 Sukhomlynskyi Str., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Reg., Ukraine, 08401
harchenko123@rambler.ru

References

Bogin, G.I. (1982). Kontseptsiya yazyikovoy lichnosti [The concept of linguistic identity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Leningrad: Lenigradskiy gosudarstvennyiy universitet [in Russian].

Bogin, G.I. (1982). Filologicheskaya germenevtika [Philological hermeneutics]. Kalinin : Kalininskiy gosudarstvennyiy universitet [in Russian].

Bogush, A.M. (2004). Movlennеviy rozvitok dеtey vid narodzhennya do 7 rokiv [Speech development of children from birth to 7 years]. Kyiv : Slovo [in Ukrainian].

Vyigotskiy, L.S. (1999). Voprosyi detskoy psihologii [Questions of child psychology]. SPb. : SOYUZ, 224 s. [in Russian].

Vygotskij, L.S. (1991). Pedagogicheskaja psihologija [Pedagogical Psychology]. Moskva: Pedagogika-Press [in Russian].

Godunova, S. Yu. (1991). Pedagogicheskie usloviya razvitiya yazyikovoy lichnosti studenta tehnicheskogo vuza [Pedagogical conditions of the development of language personality of a technical college student] Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva: Moskovskiy institut stali i splavov, 2008, 24 s. [in Russian].

Eremeeva, O.A. (1991). O ponyatii «yazyikovaya lichnost». Lingvistika: vzaimodeystvie kontseptsiy i paradigm – Linguistics: teamwork concepts and paradigms, 1. No. 2, 434 [in Russian].

Zhinkin, N.I. (1982). Rech kak provodnik informacii [Speech as a transformer of information]. Moskva: Nauka [in Russian].

Zasekina, L.V. (2007). Tendentsiyi rozvitku vitchiznyanoyi psiholingvistiki : metodologichniy oglyad problem ta okreslennya shlyahiv yiyi virishennya [Trends in development of national psycholinguistics: methodological review of the problems and description of the ways of its solution]. Gumanitarniy visnik DVNZ «Pereyaslav-Hmelnitskiy derzhavniy pedagogIchniy unIversitet imeni Grigoriya Skovorodi» – Humanities herald SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda», 12,144-148 [in Ukrainian].

Ivannikov, V.A. (2010). Osnovyi psihologii [Fundamentals of psychology]. SPb.: Piter, 336 s.[inRussian].

Kalmikova, L.O. (2008).Psihologiya formuvannya movlennevoyi diyalnosti u ditey doshkilnogo viku [Psychology of formation the speech activity at preschool children]. Kyiv : Feniks, 497 s. [in Ukrainian].

Karasik, V.I. (2003). Yazyikovaya lichnost: aspektyi izucheniya [Linguistic personality: aspects of studying]. Proceedings from II Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Yazyik i kultura» – The IIInternational Scientific Conference «Language and Culture», (pp. 362-363). Moskva [in Russian].

Karaulov, Yu. N. (1987). Russkiy yazik i yazikivaya lichnost [Russian language and linguistic identity]. Moskva: Nauka, 263 s. [in Russian].

Klyukanov, I.E. (1990). Yazyikovaya lichnost i integralnyie smyislovyie obrazovaniya [Linguistic personality and the integral semantic formations]. Yazyik, diskurs i lichnost. – Language, discourse and identity. In: I.P. Susov (Ed.), (pp. 69-73). Tver : Tverskoy gos. Universitet [in Russian].

Krasnyih, V.V. (2012). Osnovyi psiholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]. Moskva: Gnozis,333 s.[in Russian].

Leontev, A.A. (1999). Osnovyi psiholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]. Moskva: Smyisl [in Russian].

Leontev, A.N. (1974). Problemyi razvitiya psihiki [Problems of mental development]. Moskva: Izd-vo MGU [in Russian].

Leontev, D.A. (1988). Strukturnaya organizatsiya smyislovoy sferyi lichnosti [Structural organization of the semantic sphere of personality]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva : Izd-vo MGU, 26 s.[in Russian].

Lurija, A.R. (2002). Pismo i rech: Nejrolingvisticheskie issledovanija [Writing and speaking: neurolinguistics researches]. Moskva: Akademija [inRussian].

Lurija, A.R. (1998). Jazyk i soznanie [Language and consciousness]. In: E.D. Homskoaja (Ed.). Rostov n/D.: Izd-vo «Feniks» [in Russian].

Matsko, L.I. (2009). Ukrayinska mova v osvitnomu prostori [Ukrainian language in the educational space]. Kyiv : Vid-vo NPU imeni M.P. Dragomanova [in Ukrainian].

Sedov, K.F. (2004). Diskurs i lichnost: evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsii [Discourse and personality: the evolution of communicative competence]. Moskva: Labirint, 320 s. [in Russian].

Shahnarovich, A.M. (1991). K probleme yazyikovoy sposobnosti (mehanizma) [On the problem of language ability (the mechanism)], Chelovecheskiy faktor v yazyike: yazyik i porozhdenie rechi [The human factor in language: language and speech production]. In: E.S. Kubryakova, A.M. Shahnarovich, L.V. Saharniy (Eds.), (pp. 185-220). Moskva: Nauka [in Russian].

Abstract views: 181
PDF Downloads: 75
Published
2017-11-16
How to Cite
Kharchenko, N. V. (2017). Language personality of a preschool child: features of development in the process of listening. PSYCHOLINGUISTICS, (21(1), 171-185. Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/50