(1)
Pavlova, N.; Zachyosova, I.; Grebenshchikova, T. Mutual Understanding Between Partners in Discourse. Psycholing. 2018, 24, 269-288.