(1)
Oschepkova , V.; Tivyaeva , I. Memory and Utterance Temporality. Psycholing. 2019, 26, 296-320.