(1)
Bochelyuk, V.; Panov, N.; Zaytseva, V. Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts. Psycholing. 2019, 26, 51-82.