(1)
Can, E.; Kuruo─člu, G. Spontaneous Speech in Dementia. Psycholing. 2019, 26, 175-189.