Bochelyuk, V., Panov, N., & Zaytseva, V. (2019). Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1), 51-82. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-51-82