PAVLENKO , Y.; KUNYTSKA , I. Self-writing as a Narrative Model. PSYCHOLINGUISTICS, v. 28, n. 2, p. 128-147, 8 Nov. 2020.