OSCHEPKOVA , V.; TIVYAEVA , I. Memory and Utterance Temporality. PSYCHOLINGUISTICS, v. 26, n. 2, p. 296-320, 12 Nov. 2019.