Oschepkova , Viktoriya, and Irina Tivyaeva. 2019. “Memory and Utterance Temporality”. PSYCHOLINGUISTICS 26 (2), 296-320. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-2-296-320.