Bochelyuk, V., Panov, N. and Zaytseva, V. (2019) “Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts”, PSYCHOLINGUISTICS, 26(1), pp. 51-82. doi: 10.31470/2309-1797-2019-26-1-51-82.