[1]
V. Oschepkova and I. Tivyaeva, “Memory and Utterance Temporality”, Psycholing., vol. 26, no. 2, pp. 296-320, Nov. 2019.