[1]
V. Bochelyuk, N. Panov, and V. Zaytseva, “Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts”, Psycholing., vol. 26, no. 1, pp. 51-82, Nov. 2019.