Bochelyuk, V., N. Panov, and V. Zaytseva. “Verification of Psychodiagnostic Capabilities of Handwritten Texts”. PSYCHOLINGUISTICS, Vol. 26, no. 1, Nov. 2019, pp. 51-82, doi:10.31470/2309-1797-2019-26-1-51-82.